Thor Heyerdahl sailed from Peru to Polynesia using a raft named what?

Thor Heyerdahl sailed from Peru to Polynesia using a raft named what?

Santa Maria
Destiny
Isabela
Kon-Tiki

The Answer: The correct answer is Kon-Tiki.